Regulamin

Regulamin sklepu internetowego FAN CORNER

 • 1

PODSTAWOWE DEFINICJE

Sprzedawca –KLUB KOSZYKÓWKI WŁOCŁAWEK S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Chopina 8.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sklep – sklep internetowy FAN CORNER, działający pod adresem http://sklep.kkwloclawek.pl/

Magazyn – siedziba Sprzedawcy, w której przechowywane są oferowane w sklepie internetowym produkty, w której też następuje kompletowanie i wysyłka zamówień do Klientów.

Konto klienta – konto logowania, oznaczone indywidualnym loginem oraz zabezpieczony hasłem, zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane teleadresowe  Klienta oraz informacje o założonych przez niego Zamówieniach.

Zamówienie – zawarcie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą oferty umowy kupna-sprzedaży produktu oferowanego przez Sprzedawcę w podanej cenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, zwanego formularzem zamówienia.

Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny, pośredniczący przy realizacji płatności za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatnicza lub kartą kredytową.

Kurier – podmiot zewnętrzny, wykonujący na rzecz Sprzedawcy usługę dostarczania zamówień pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy FAN CORNER jest prowadzony przez:

KLUB KOSZYKÓWKI WŁOCŁAWEK S.A.

Ul. Chopina 8

87-800 Włocławek

NIP: 888 281 53 97

REGON: 911 351 332

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000207305, zwany dalej „Sprzedawcą

Dane kontaktowe:

Telefon:  (54) 412 10 05 ( w dni robocze, w godzinach 9.00 -15.00), opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora.

e-mail: sklep@kkwloclawek.pl

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną produktów na terenie Polski.
 2. Oferowane w Sklepie Internetowym produkty są nowe i wolne od wad prawnych. Materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym są użyte jedynie w celach informacyjnych. Nazwy i znaki handlowe, nazwy oraz loga firm należą do ich właścicieli i są używane jedynie w celach identyfikacyjnych.
 3. Sklep internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który określa rodzaje i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem, przestrzeganie jego postanowień oraz ich akceptacja w czasie składania Zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy : Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r ( Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.  ( Dz.U. Nr. 16 , poz. 93 ze zm.).
 • 3

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia na towar przyjmowane są za pomocą formularza zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia na towar Klient zobowiązany jest do podania danych adresowych, danych do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Klient ma możliwość utworzenia w sklepie internetowym  FAN CORNER swojego konta, zawierającego wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia dane, w którym będzie miał możliwość dokonywania zmian i zarządzania za pomocą swojego loginu oraz hasła. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności w sprawie swojego loginu i hasła, ponieważ Klient ponosi odpowiedzialność za działania związane z używaniem swojego konta.
 3. Złożenie Zamówienia za pomocą formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, poświadczającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia.
 5. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub wynikającego z innych przyczyn braku możliwości realizacji zamówienia w przewidzianym na jego realizację czasie, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną bądź mailową na wskazany przez Klienta adres e-mail, w terminie 30 ( trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. W takim wypadku Klient ma uprawnienie do anulowania zamówienia w całości lub części, której realizacja nie jest możliwa. Jeśli zapłata za towar została dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą całości lub części niezrealizowanego zamówienia w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji o braku możliwości realizacji zamówienia.
 6. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia wraz z kosztem dostawy na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zapłaty.
 7. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 • 4

CENY PRODUKTÓW I PŁATNOŚCI

 

 1. Zamieszczone przy produktach ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki, które każdorazowo doliczane są podczas  składania zmówienia za pomocą formularza. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy  przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 3. Płatności na rzecz Sklepu mogą zostać dokonane w formie przelewu internetowego on-line, w formie przelewu tradycyjnego do samodzielnego dokonania, zapłaty kartą płatniczą lub kartą kredytową, gotówką przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego zamówienia w siedzibie Sprzedawcy. Sklep nie wysyła zamówień za pobraniem.
 4. Rozliczenie płatności następuje za pośrednictwem systemu zewnętrznego serwisu PayU. Zapłata Klienta trafia na rachunek bankowy serwisu PayU, który po otrzymaniu płatności potwierdza fakt dokonania zapłaty za zamówione przez Klienta produkty wraz z kosztem przesyłki. Potwierdzenie dokonania płatności jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek Sprzedawcy w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 • 5

WYSYŁKI i CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Sposób odbioru i dostawy zamówienia jest przez Klienta każdorazowo wskazywany na etapie składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia.
 2. Zamówione produkty są kompletowane przez Sprzedawcę oraz wysyłane do Klienta  wyłącznie za pośrednictwem Kuriera. Wysyłka towaru następuje w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od PayU potwierdzenie zapłaty należności przez Klienta (  w przypadku przelewu tradycyjnego będzie to termin zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy) pod warunkiem skompletowania całego zamówienia.  W przypadku zamówienia produktu z personalizacją ( opcja dodatkowa:  usługa nadruku na produkcie ) czas realizacji ustalany jest indywidualnie dla danego zamówienia.  Dostawa paczki przez przewoźnika następuje tylko w dni robocze , w  terminie przez niego deklarowanym tj. 1-4 dni robocze.  Wysyłki są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszystkie przesyłki są dostarczane wraz z dowodem zakupu na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 1. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w sklepie stacjonarnym FAN CORNER we Włocławku, przy ul. Chopina 8 ( Hala Mistrzów) w dni robocze w godzinach 9.00-15.00, po otrzymaniu informacji drogą telefoniczną lub mailową, że zamawiane produkty zostały przygotowane do odbioru.
 • 6

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym, konsument wszedł w posiadanie towaru.
 2. Klient będący Konsumentem może dokonać zwrotu zakupionych produktów, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych, nieużywanych produktów w stanie niepogorszonym. Wzór oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy jest każdorazowo dołączany do przesyłki. Zwrotów prosimy dokonywać odsyłając prawidłowo zapakowany i zabezpieczony przed zniszczeniem towar na adres sklepu tj. FAN CORNER ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek. Zwrot płatności za odesłany towar nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, przelewem na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za towar.
 3. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane takimi przesyłkami.
 4. W przypadku dokonania odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów zwrotu towaru, w szczególności kosztów przesyłki zwracanego towaru na adres sklepu.
 5. W przypadku dokonania odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu produktu w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zamówień personalizowanych poprzez usługę dodatkowego nadruku na odzieży np. nazwiska, numeru lub dowolnego tekstu czy grafiki, wg specyfikacji Klienta, służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 7

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu zamawianych produktów fabrycznie nowych i nieużywanych oraz wolnych od wad.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca jest tylko pośrednikiem i sam nie udziela żadnych gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient ma prawo do reklamowania produktu z zachowaniem terminów i warunków reklamacji  określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub prawne. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym , Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. W celu złożenia reklamacji należy odesłać reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu, opisem reklamacji,danymi teleadresowymi Klienta oraz numerem rachunku bankowego, na który ma nastąpić ewentualny zwrot należności , na adres Sprzedawcy: KLUB KOSZYKÓWKI WŁOCŁAWEK S.A., ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przekaże reklamacje do producenta  oraz  powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.  W przypadku uznania przez producenta reklamacji za zasadną producent dokona  naprawy, wymiany produktu na pełnowartościowy lub jeśli naprawa ani wymiana nie będą możliwe, zwróci należność za reklamowany produkt przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek za pobraniem ani nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od otrzymania opinii negatywnej od producenta, reklamowany towar zostanie odesłany do klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas transportu do Klienta, należy sporządzić stosowny protokół szkody w obecności Kuriera.
 • 8

DANE OSOBOWE

 1. W celu rejestracji konta klienta w sklepie internetowym jak i realizowania zamówień konieczne jest podanie danych osobowych przez Klienta. Ma to charakter dobrowolny, jednak niezbędny do przetwarzania zamówienia w bazie Sprzedawcy jak i wysyłki zamawianego towaru.
 2. Administratorem danych osobowych jest KLUB KOSZYKÓWKI WŁOCŁAWEK A., ul. Chopina 8 , 87-800 Włocławek.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Klienta.
 4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych , poprawiania ich, aktualizacji oraz żądania ich trwałego usunięcia.
 5. Zmianie nie podlegają dane użyte do zakończonej transakcji zakupu, gdyż stanowią one część dokumentu księgowego.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach marketingowych, oraz w celu przesyłania informacji dotyczących nowej oferty sklepu , usług, eventów, promocji oraz konkursów oferowanych przez właściciela sklepu KLUB KOSZYKÓWKI WŁOCŁAWEK S.A., wyłącznie jeśli Klient podczas rejestracji swojego konta w sklepie internetowym wyrazi  na to zgodę.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz 926 z późn. zm.) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się we władanie osób trzecich. Ustawa określa również pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie ochrony jego danych osobowych.
 8. W celu realizacji zamówienia dane Klienta są udostępniane innym podmiotom , tj. operator płatności oraz firma kurierska.
 • 9

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy FAN CORNER korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta tzw. Pliki „cookies”. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta tak, by wyświetlić witrynę dostosowaną do jego potrzeb i preferencji, w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Służą również do tworzenia anonimowych statystyk, dotyczących sposobu wykorzystywania stron internetowych, co pomaga w ulepszaniu ich zawartości i funkcjonalności.
 2. Pliki „cookies” posiadają swój unikalny numer, zawierają dane na temat strony z której pochodzą oraz czasu ich przechowywania na urządzeniu końcowym Klienta.
 3. Pliki „cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Pliki „cookies” stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” są zaszyfrowane w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące umieszczania plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być przez niego zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę, lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 6. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookies” są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. W przypadku blokady stosowania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, niektóre funkcjonalności sklepu internetowego mogą zostać ograniczone.
 • 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 października 2016r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, Kodeksu Cywilnego a także przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Zmiany maja zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych po opublikowaniu zmienionej wersji Regulaminu. Z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu, Klienci posiadający konto w sklepie internetowym Sprzedawcy zostaną poinformowani droga mailową. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klientowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 4. Informacje na temat produktów zamieszczonych na stronach FAN CORNER nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu internetowego nie jest jednoznaczna z dostępnością w magazynie oraz możliwością realizacji zamówienia.
 5. Wizualizacje produktów zamieszczone w sklepie internetowym mogą różnić się pod względem proporcji oraz kolorów od rzeczywistego wyglądu produktów. Indywidualne ustawienia monitora mogą powodować dalsze różnice między wyglądem produktu na ekranie a jego rzeczywistą formą i kolorem. Stwierdzenie tego typu różnic po otrzymaniu zamówienia, nie może być podstawą do reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego FAN CORNER, w celu przeprowadzenia rozbudowy lub modernizacji witryny bądź oferty na niej zamieszczonej.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłanych wiadomości e-mailowych na adresy wskazane przez Klienta oraz usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Klient ma obowiązek przestrzegania zakazu treści o charakterze bezprawnym.
 9. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencja polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku takiej możliwości, lub braku zgody jednej ze stron na polubowne rozstrzygnięcie, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).